Đăng ký

Bài 24 trang 38 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Ở Đà Lạt, giá táo là x (đ/kg) và giá nho là y (đ/kg). Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua:

a) 5kg táo và 8kg nho.

b) 10 hộp táo và 15 hộp nho, biết mỗi hộp táo có 12kg và mỗi hộp nho có 10kg.

Mỗi biểu thức tìm được ở hai câu trên có là đa thức không ?

Hướng dẫn giải

Đọc kĩ đề bài để lập biểu thức thích hợp

Áp dụng công thức: số tiền mua a kg táo = số tiền mua 1 kg táo x a

                              số tiền mua n kg nho = số tiền mua 1 kg nho x b

Lời giải chi tiết

a) Gọi A là số tiền mua 5kg táo và 8kg nho

Ta có: A = 5x + 8y

b) Mỗi hộp táo có 12kg nên 10 hộp có 10.12 = 120kg.

Mỗi hộp nho có 10kg nên 15 hộp có 10.15 = 150kg.

Biểu thức biểu thị số tiền mua 10 hộp táo và 15 hộp nho là  B = 120x + 150y

Các biểu thức A; B đều là đa thức.

shoppe