Đăng ký

Giải bài 26 trang 38 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Thu gọn đa thức sau:

Q = x\(^2\) + y\(^2\) + z\(^2\) + x\(^2\) – y\(^2\) + z\(^2\) + x\(^2\) + y\(^2\) – z\(^2\)

Hướng dẫn giải

Q = x\(^2\) + y\(^2\) + z\(^2\) + x\(^2\) – y\(^2\) + z\(^2\) + x\(^2\) + y\(^2\) – z\(^2\)

    = (x\(^2\) +  x\(^2\) + x\(^2\) )+ (y\(^2\) – y\(^2\) + y\(^2\)) + (z\(^2\) + z\(^2\) - z\(^2\) )

    = 3x\(^2\) + y\(^2\) + z\(^2\)

Tags