Đăng ký

Giải bài 27 trang 38 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại x = 0,5 và y = 1:

\(P=\dfrac{1}{3}x^2y+xy^2-xy+\dfrac{1}{2}xy^2-5xy-\dfrac{1}{3}x^2y\)

 

Hướng dẫn giải

Thu gọn biểu thức :

\(P=\dfrac{1}{3}x^2y+xy^2-xy+\dfrac{1}{2}xy^2-5xy-\dfrac{1}{3}x^2y\)

    = \((\dfrac{1}{3}x^2y-\dfrac{1}{3}x^2y)+(xy^2+\dfrac{1}{2}x^2)+(-xy-5xy)=\dfrac{3}{2}xy^2-6xy\)

Thay x = \(\dfrac{1}{2}\) và y = 1 vào biểu thức P đã thu gọn, ta được :

P = \(\dfrac{3}{2}.\dfrac{1}{2}.1^2-6.\dfrac{1}{2}.1=-\dfrac{9}{4}=-2\dfrac{1}{4}\)

Tags