Đăng ký

Bài 15 trang 64 SGK Hình học 10 nâng cao

Đề bài

Bài 15. Tam giác \(ABC\) có \(a = 12, b = 13, c = 15\). Tính \(\cos A\) và góc \(A\).

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức tính  ta có 

\(\eqalign{
& \cos A = {{{b^2} + {c^2} - {a^2}} \over {2bc}} = {{{{13}^2} + {{15}^2} - {{12}^2}} \over {2.13.15}} = {{25} \over {39}} \cr
& \Rightarrow \,\,\widehat A \approx  {50^0} \cr} \)