Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1 - Toán lớp 10 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 50 trang 31 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chọn D

Câu 51 trang 31 SGK ại số 10 Nâng cao

a Tứ giác MNPQ là một hình vuông là điều kiện đủ để hai đường chéo MP và NQ bằng nhau. b Trong mặt phẳng, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba là điều kiện đủ để hai đường thẳng ấy song song với nhau. c Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để chúng có diện tích bằng

Câu 52 trang 32 SGK Đại số 10 Nâng cao

a Hai tam giác có các đường trung tuyến tương ứng bằng nhau là điều kiện cần của hai tam giác bằng nhau. b Một tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là điều kiện cần của tứ giác là hình thoi.  

Câu 53 trang 32 SGK Đại số 10 Nâng cao

a Định lý đảo là: “Nếu 5n + 6 là số nguyên dương lẻ thì n là số nguyên dương lẻ”. Phát biểu gộp cả hai định lý thuận và đảo: “n là số nguyên dựơng lẻ khi và chỉ khi 5n + 6 cũng là số nguyên dương lẻ.” b Định lý đảo là: “Nếu 7n + 4 là số nguyên dương chẵn thì n là số nguyên dương chẵn .” Phát biểu gộ

Câu 54 trang 32 SGK Đại số 10 Nâng cao

a Giả sử a ≥ 1 và b ≥ 1 thì a + b ≥ 2 trái giả thiết. Vậy một trong hai số a và b phải nhỏ hơn 1. b Giả sử n là số chẵn thì 5n + 4 là số chẵn trái với giả thiết. Vậy n là số lẻ.

Câu 55 trang 32 SGK Đại số 10 Nâng cao

a A ∩ B b AB c CEA, cup ,CEB

Câu 56 trang 32 SGK Đại số 10 Nâng cao

a Ta có: |x – 3| ≤ 2 ⇔  2 ≤ x – 3 ≤  2 ⇔  1 ≤ x ≤ 5 b x ∈ [1, 7] ⇔ 1 ≤ x ≤ 7 ⇔ | x – 4| ≤ 3 x ∈ [2,9; 3,1] ⇔ 2, 9 ≤ x ≤ 3,1 ⇔ | x – 3| ≤ 0,1

Câu 57 trang 33 SGK Đại số 10 Nâng cao

3 ≤ x ≤ 2 ⇔ x ∈ [3, 2] 1 ≤ x  ≤ 5 ⇔ x ∈ [1, 5] x  ≤ 1  ⇔ x ∈ ∞, 1] 5 < x ⇔ x ∈ 5, +∞] 

Câu 58 trang 33 SGK Đại số 10 Nâng cao

a Ta có: |π – 3,14| ≈ | 0,0015926535| < 0,002 Vậy sai số tuyệt đối của 3,14 không vượt quá 0,002. b Ta có: |π – 3,1416| ≈  0,000073465 < 0,0001 Vậy sai số tuyệt đối của 3,1416 không vượt quá 0,0001.

Câu 59 trang 33 SGK Đại số 10 Nâng cao

Ta có: 0,01 < 0,05 < 0,1 Nên 5, 0, 8, 1 là các chữ số chắc, 7 là chữ số không chắc.

Câu 60 trang 33 SGK Đại số 10 Nâng cao

Nếu m < 5 thì A ∩ B = Ø Nếu m = 5 thì A ∩ B = {5} Nếu m > thì A ∩ B = [5, m]

Câu 61 trang 33 SGK Đại số 10 Nâng cao

A ∪ B là một khoảng khi A ∩ B = Ø Khi đó: 5 ≤ m hoặc m + 1 ≤ 3 ⇔ m ≤ 2 hoặc m ≥ 5 Do đó: A ∪ B  là một khoảng ⇔ 2 < m < 5 Khi đó:   Nếu 2< m ≤ 3 thì A ∪ B  = m; 5   Nếu 3< m ≤ 4 thì A ∪ B  = 3; 5   Nếu 4< m ≤ 5 thì A ∪ B  = 3; m + 1

Câu 62 trang 33 SGK Đại số 10 Nâng cao

a Số sợi tóc là: 15.104.8.107 = 1,2.1013 b Số hạt cát trên bề mặt sa mạc là: 8.1012.2.109 =1,6.1022 c Số hồng cầu của mỗi người là: 5.106.6.106 =3.1013 Chú ý: 1l = 1dm3 = 106mm3

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1 - Toán lớp 10 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!