Bài 2: Hàm số bậc nhất - Toán lớp 10 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 2: Hàm số bậc nhất được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 17 trang 51 SGK Đại số 10 nâng cao

Các cặp đường thẳng song song là: d1: y = {1 over {sqrt 2 }}x + 1  và d2: y = {1 over {sqrt 2 }}x 1 d3: y = {2 over {sqrt 2 }}x + 2   và d4: y = sqrt 2 x 2 d5: y =   {1 over {sqrt 2 }}x + 3   và d6 : y =   {{sqrt 2 } over 2}x 1

Bài 18 trang 52 SGK Đại số 10 nâng cao

a Tập xác định của hàm số: D = [2; 3] Bảng giá trị x 2 1 1 3 y=2x+4 0 2     y =2x   2 2   y = x 3     2 0 x 2 1 1 3 y=2x+4 0 2     y =2x   2 2   y = x 3     2 0   Đồ thị hàm số   b Hàm số đồng biến trên khoảng 2; 1; nghịch biến trên khoảng 1; 1 và đồng biến trên khoảng 1; 3 Bảng biến thiên của h

Bài 19 trang 52 SGK Đại số 10 nâng cao

a Ta có: eqalign{ & y = {f1}x = left{ matrix{ 2x,;,,,,,,,,,x ge 0 hfill cr 2z;,,,,,,,x < 0 hfill cr} right. cr & y = {f2}x = left{ matrix{ 2x + 5;,,,x ge {5 over 2} hfill cr 2x 5;,,x < {5 over 2} hfill cr} right. cr}   Bảng giá trị: x 0 1 y = 2x 0

Bài 20 trang 53 SGK Đại số 10 nâng cao

Không phải. Vì mỗi đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ đều là đồ thị của một hàm số nào đó. Với các đường thẳng cùng phương với trục tung có phương trình x = a không là đồ thị của một hàm số.

Bài 21 trang 53 SGK Đại số 10 nâng cao

a Đồ thị hàm số y = fx là đườnng thẳng nên có dạng y = ax + b với a = 1,5 Do đó: y = 1,5 x + b Đường thẳng đi qua điểm 2; 5 nên: 5 = 1,5.2 + b ⇒ b = 2 Vậy d: y = 1,5x + 2 b Đồ thị của hàm số  

Bài 22 trang 53 SGK Đại số 10 nâng cao

Vì O là tâm đối xứng của hình vuông và có đỉnh A3; 0 nên các đỉnh còn lại của hình vuông là: B0; 3; C3; 0; D0; 3 Đường thẳng đi qua hai điểm A, B có dạng y = ax + b A3; 0; B0; 3 nằm trên đường thẳng nên: left{ matrix{ 0 = 3a + b hfill cr 3 = b hfill cr} right. Leftrightarrow left

Bài 23 trang 53 SGK Đại số 10 nâng cao

a Khi tịnh tiến G lên trên 3 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số y = 2|x| + 3 b Khi tịnh tiến G sang trái 1 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số y = 2|x + 1| c Khi tịnh tiến G sang phải 2 đơn vị, rồi xuống dưới 1 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số y = 2|x – 2| 1

Bài 24 trang 53 SGK Đại số 10 nâng cao

Ta có:  eqalign{ & y = ,|x 2|, = left{ matrix{ x 2,,,;,,x ge 2 hfill cr x + 2,,,;,,x < 2 hfill cr} right. cr & y = ,|x| 3 = left{ matrix{ x 3,,,;,,x ge 0 hfill cr x 3,,,;,,x < 0 hfill cr} right. cr} Bảng giá trị x 0 2 y = x 2 2 0 y = x + 2 2 0 x

Bài 25 trang 54 SGK Đại số 10 nâng cao

a Ta có: Nếu x ∈ [0, 10] tức hành khách đi không quá 10km thì số tiền phải trả là: y = 6x nghìn đồng Nếu x ∈ 10 ; +∞ tức hành khách đi hơn 10km thì số tiền phải trả là: y = 10.6 + x – 10. 2,5 nghìn đồng  Leftrightarrow y  = 2,5x + 35 Vậy:  y = left{ matrix{ 6x,,,,,,;,,,,0 l

Bài 26 trang 54 SGK Đại số 10 nâng cao

a Ta có: Với x < 1 thì x – 1 < 0 và 2x + 2 < 0 nên y = 31 – x + 2x + 2 = x + 5 Với 1 ≤ x < 1 thì x – 1 < 0 và 2x + 2 ≥ 0 nên y = 31 – x – 2x – 2 = 5x + 1 Với x ≥ 1 thì x – 1 ≥ 0 và 2x + 2 > 0 nên y = 3 x – 1 – 2x – 2 = x – 5 Vậy:  y = left{ matrix{ x + 5,,,,,,,,

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 2: Hàm số bậc nhất - Toán lớp 10 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!
Bài liên quan