Bài 3: Hàm số bậc hai - Toán lớp 10 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 3: Hàm số bậc hai được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 27 trang 58 SGK Đại số 10 nâng cao

a Đồ thị hàm số y = x^2 3 – Đỉnh của parabol là điểm có tọa độ 0; 3; Parabol có trục đối xứng là đường thẳng x = 0 Parabol hướng bề lõm xuống dưới. b Đồ thị hàm số y = x 3^2  – Đỉnh của parabol là điểm có tọa độ 3; 0; Parabol có trục đối xứng là đường thẳng x = 3; Parabol hướng bề lõm lên t

Bài 28 trang 59 SGK Đại số 10 nâng cao

a Ta có: y2 = 3 ⇔ 4a + c = 3 ;;1 y có giá trị nhỏ nhất là 1 khi c = 1 và a > 0 Thay c = 1 vào 1 ta được a = 1 nhận Vậy a = 1; c = 1 b I 0; 3 ∈ P nên c = 3 A2; 0 ∈ P  nên 4a + c = 0 ⇒ a =  {3 over 4} Vậy a =  {3 over 4} ; c = 3

Bài 29 trang 59 SGK Đại số 10 nâng cao

a P có đỉnh Im; 0 nên m = 3 M 0; 5 ∈ P; y = ax + 3^2 nên 5 = 9a   ⇒ a = {5 over 9} Vậy a =  {5 over 9} ; m = 3 b A1; 4 ∈ P và B3; 4 ∈ P nên: left{ matrix{ a{ 1 m^2} = 4 hfill cr a{3 m^2} = 4 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{ a{m + 1^2}=4,,,,,,,,

Bài 30 trang 59 SGK Đại số 10 nâng cao

a Ta có: y{rm{ }} = {rm{ }}{x^2} {rm{ }}8x{rm{ }} + {rm{ }}16{rm{ }}{rm{ }}4{rm{ }} = {rm{ }}{left {x{rm{ }}{rm{ }}4} right^2}{rm{ }}4 Đồ thị hàm số y = {rm{ }}{left {x{rm{ }}{rm{ }}4} right^2}{rm{ }}4 có được nhờ tịnh tiến liên tiếp đồ thị hàm số y = x^2 về phải 4 đơn vị,

Bài 31 trang 59 SGK Đại số 10 nâng cao

a Ta có: a = 2; b = 4; c = 6 eqalign{ & {x0} = {{ b} over {2a}} = {4 over { 4}} = 1 cr & Rightarrow {y0} = 2{ 1^2} 4 1 + 6 = 8 cr} Tọa độ đỉnh P là: I = 1; 8 Phương trình trục đối xứng của P là: x = 1 b Đồ thị P:  Giao đồ thị với Ox : y = 0 Leftrightarrow left[ matrix{ x =

Bài 32 trang 59 SGK Đại số 10 nâng cao

a Tọa độ hàm số: y = x2 + 2x + 3 Tọa độ đỉnh I1, 4 Bảng giá trị: x 0 1 1 3 y 3 4 0 0 x 0 1 1 3 y 3 4 0 0   Đồ thị: y = 0 ⇔ x = 1 hoặc x = 3 y > 0 ⇔ 1 < x < 3 y < 0 ⇔ x < 1 hoặc x > 3 b Đồ thị hàm số y = {1 over 2}{x^2} + x 4 Tọa độ đỉnh I 1; {9 over 2} Bảng giá trị: x 1 0 2 4 y 4

Bài 33 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao

  a Ta có: {x0} =   {b over {2a}} = {6 over 6} = 1 Rightarrow {y0} = {3.1^2} 6.1 + 7 = 4 a = 3 > 0. Hàm số có giá trị nhỏ nhất khi x = 1 Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 4. b Ta có: {x0} =   {b over {2a}} = {5 over { 10}} =   {1 over 2} Rightarrow {y0} = {{17} over 4}  a = 5 < 0 Vậy hà

Bài 34 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao

a P nằm hoàn toàn phía bên trục hoành thì a > 0 và Δ < 0 do đỉnh I {b over {2a}};{Delta  over {4a}} . b P nằm hoàn toàn phía dưới trục hoành thì a < 0 và Δ < 0 c P cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và đỉnh của P nằm phía trên trục hoành thì a < 0 và Δ > 0

Bài 35 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao

a Vẽ đồ thị hàm số y = ,{x^2} + sqrt 2 x  P1 rồi suy ra đồ thị hàm số: y = ,|{x^2} + sqrt 2 x|  P Hoành độ của đỉnh: {x0} =   {b over {2a}} = {{ sqrt 2 } over 2} Rightarrow {y0} = {1 over 2} 1 =   {1 over 2} Đỉnh I {{sqrt 2 } over 2}; {1 over 2} Bảng giá trị: x 1 0 y 0 x 1 0

Bài 36 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao

a Đường thẳng y = x + 1 qua A1, 0 và B1, 2 Parabol y = x2 + 3 có đỉnh I0, 3 Đồ thị: b Đồ thị hàm số:  

Bài 37 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao

: a Giả sử h = ft = at^2 + bt + c a ≠ 0 Theo đề bài, ta có hệ sau: left{ matrix{ f0 = 1,2 hfill cr f1 = 8,5 hfill cr f2 = 6 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{ c = 1,2 hfill cr a + b + c = 8,5 hfill cr 4a + 2b + c = 6 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ mat

Bài 38 trang 61 SGK Đại số 10 nâng cao

a Giả sử hàm số bậc hai có đồ thị chứa cung parabol trên là: fx = ax^2 + bx + c Theo đề bài, ta có: left{ matrix{ f0 = 0 hfill cr f10 = 43 hfill cr f162 = 0 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{ c = 0 hfill cr 100a + 10b + c = 43 hfill cr 162{a^2} + 162b + c = 0 hfill

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 3: Hàm số bậc hai - Toán lớp 10 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!
Bài liên quan