Bài 4: Số gần đúng và sai số - Toán lớp 10 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 4: Số gần đúng và sai số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 43 trang 29 SGK Đại số 10 Nâng cao

Ta có: eqalign{ & {{22} over 7} approx 3,14285..., < 3,1429 cr & Rightarrow 0 < {{22} over 7} pi < 3,1429 3,1415 = 0,0014 cr} Vậy sai số tuyệt đối nhỏ hơn 1,4.103  

Câu 44 trang 29 SGK Đại số 10 Nâng cao

Ta có: 6,3cm 0,1 cm < a < 6,3cm + 0,1 cm 10cm 0,2 cm < b < 10cm + 0,2 cm 15cm 0,2 cm < c < 15cm + 0,2 cm ⇒ 31,3cm – 0,5 cm < P < 31,3cm + 0,5 cm  P = a + b + c Vậy P  = 31,3cm ± 0,5 cm 

Câu 45 trang 29 SGK Đại số 10 Nâng cao

Ta có: P = 2x + y = 26,76m ± 0,02m      = 13,52m ± 0,04 m.

Câu 46 trang 29 SGK Đại s Đại số 10 Nâng cao

a Giá trị gần đúng của root 3 of 2  chính xác đến hàng phần trăm là: 1,26    Giá trị gần đúng của root 3 of {2}  chính xác đến hàng phần nghìn là: 1,260 b  root 3 of {100}  approx 4,64 chính xác đến hàng phần trăm root 3 of {100}  approx 4,642 chính xác đến hàng phần nghìn

Câu 47 trang 29 SGK Đại số 10 Nâng cao

1 ngày = 24 x 60 x 60 giây = 86400s ⇒ 365 ngày = 365 x 86400s = 31536000s Vậy một năm ánh sáng đi được trong chân không là: 300000 x 31536000 = 9460800000000km = 94,608.1011km.

Câu 48 trang 29 SGK Đại số 10 Nâng cao

Ta có: 1,496.108 km = 1,496.1011m Thời gian trạm vũ trụ đi được một đơn vị thiên văn là: 1,496.1011 : 15000 ≈ 0,0997.108 ≈ 9,97.106s

Câu 49 trang 29 SGK Đại số 10 Nâng cao

Số ngày tuổi của Trái Đất là: 15.109 x 365 = 5475.109 = 5,475.1012 ngày.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 4: Số gần đúng và sai số - Toán lớp 10 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!