Đăng ký

Bài 1 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế (tính theo độ C):

a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế.

b) Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn ?

Hướng dẫn giải

a)  -30 đọc là âm ba độ; -20 đọc là âm hai độ; 00 đọc là không độ; 20 đọc là hai độ; 30 đọc là ba độ

b) -20 cao hơn -30

Nhiệt độ ở nhiệt kế b cao hơn nhiệt độ ở nhiệt kế a.

shoppe