TAGS - rừng xà nu

Cảm nhận vẻ đẹp con người Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

<p><strong>A. ĐỀ B&Agrave;I</strong></p> <p><strong>Phần I.Đọc hiểu (3 điểm)</strong></p> <p>Đọc đoạn tr&iacute;ch sau v&agrave; thực hiện c&aacute;c y&ecirc;u cầu:<br />(1) &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều g&igrave; phải, th&igrave; cố l&agrave;m cho l&agrave; được, d&ugrave; l&agrave; một việc nhỏ. Điều g&igrave; tr&aacute;i, th&igrave; hết sức tr&aacute;nh, d&ugrave; l&agrave; một điều tr&aacute;i nhỏ.<br />(2) &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trước hết phải y&ecirc;u Tổ quốc, y&ecirc;u nh&acirc;n d&acirc;n. Phải c&oacute; tinh thần d&acirc;n tộc vững chắc v&agrave; tinh thần quốc tế đ&uacute;ng đắn. Phải y&ecirc;u v&agrave; trọng lao động. Phải giữ g&igrave;n l&agrave; luật. Phải bảo vệ của c&ocirc;ng. Phải quan t&acirc;m đến đời sống của nh&acirc;n d&acirc;n. Phải ch&uacute; &yacute; đến t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới, v&igrave; ta l&agrave; một bộ phận quan trọng của thế giới, mọi việc trong thế giới đều cỗ quan hệ với nước ta, việc g&igrave; trong nước ta cũng quan hệ với thể giới...<br />(3) &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thanh ni&ecirc;n cần phải c&oacute; tinh thần v&agrave; gan dạ s&aacute;ng tạo, cần phải c&oacute; ch&iacute; kh&iacute; hăng h&aacute;i v&agrave; tinh thần tiến l&ecirc;n, vượt mọi kh&oacute; khăn, gian khổ để tiến m&atilde;i kh&ocirc;ng ngừng, cần phải trung th&agrave;nh, thật th&agrave;, ch&iacute;nh trực.</p>