Unit 7: That's my school - Đó là trường tôi - Tiếng Anh lớp 3 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 7: That's my school - Đó là trường tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 7 trang 46,47 SGK Tiếng Anh lớp 3

: 1. b         2. c      3. a AUDIO SCRIPT 1. Linda: That's the computer room. Nam: Is it big? Linda: Yes, it is.  2. Linda: That's the gym. Nam: Is it big? Linda: No, it isn't. It's small. 3. Linda: And that's the classroom. Nam: Is it big? Linda: Yes, it is. BÀI 5. LOOK, READ AND WRITE. Nhìn, đọc

Lesson 2 - Unit 7 trang 48,49 SGK Tiếng Anh lớp 3

:a 3                 b 1                  c 4                  d 2 AUDIO SCRIPT 1. Tom: Is your school new? Linda: No, it isn't. It's old. 2. Tom; Is the library big? Linda: Yes, it is. 3. Tom: Is your classroom big? Linda: No, it isn'tế It's small. 4. Tom: Is the school gym large? Linda: Yes, it is

Lesson 3 - Unit 7 trang 50,51 SGK Tiếng Anh lớp 3

: 1 d Is that your school? Yes, it is. 2  c Is the library big? No, it isn't. It's small. 3  a Is the music room new? No, it isn't. It's old. 4  b This is my school. Wow! It's very nice. BÀI 5: READ AND COMPLETE. Đọc và hoàn thành đoạn văn.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 7: That's my school - Đó là trường tôi - Tiếng Anh lớp 3 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!