Đăng ký

Lesson 2 - Unit 7 trang 48,49 SGK Tiếng Anh lớp 3

Đề bài

Lesson 2 (Bài học 2)

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

a)   Is your school big?

Yes, it is.

b)   Is your classroom big?

No, it isn't. It's small.

Tạm dịch:

a) Trường của bạn lớn phải không? Vâng, đúng rồi.

b) Lớp học của bạn lớn phải không? Không, không lớn. Nó nhỏ.

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

Click tại đây để nghe:

a)  Is the school new?

Yes, it is.

b)  Is the gym big? Yes, it is.

c)  Is the library old?

No, it isn't. It's new.

d)  Is the playground large?

No, it isn't. It's small.

Tạm dịch:

a) Trường thì mới phải không? Vâng, đúng rồi.

b) Phòng tập thể dục thì lớn phải không?  Vâng, đúng rồi.

c) Thư viện thì cũ phải không? Không, không phải. Nó thì mới.

d) Sân chơi thì rộng lớn phải không? Không, không phải. Nó thì nhỏ.

Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

a)  Is the classroom new?

No, it isn't. It's old.

b)  Is the library large?

Yes, it is.

c)  Is the gym big?No, it isn't. It's small.

d)  Is the computer room large?

Yes, it is.

Tạm dịch:

a) Phòng học thì mới phải không? Không, không phải. Nó thì cũ.

b) Thư viện thì rộng lớn phải không? Vâng, đúng rồi.

c) Phòng tập thể dục thì lớn phải không?  Không, không phải. Nó thì nhỏ.

d) Phòng vi tính thì rộng lớn phải không? Vâng, đúng rồi.

Bài 4: Listen and number. (Nghe và điền số).

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

:a 3                 b 1                  c 4                  d 2

Audio script

1. Tom: Is your school new?

Linda: No, it isn't. It's old.

2. Tom; Is the library big?

Linda: Yes, it is.

3. Tom: Is your classroom big?

Linda: No, it isn'tế It's small.

4. Tom: Is the school gym large?

Linda: Yes, it is.

Bài 5: Read and circle. (Đọc và khoanh tròn).