Unit 9: What colour is it? - Nó màu gì? - Tiếng Anh lớp 3 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 9: What colour is it? - Nó màu gì? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Dịch và giải sách bài tập - Unit 9 What colour is it

A. PHONICS AND VOCABULARY PHÁT ÂM VÀ TỪ VỰNG 1. COMPLETE AND SAY ALOUD. Hoàn thành và đọc to. a. it nó b. orange màu cam 2. FIND AND CIRCLE THE NAME OF COLOURS. Tìm và khoanh tròn vào tên của những màu sắc. A C C E D X G R A  B R O W  N V W V L T  R E D  B H s A F   A R H   L I N C o N X p U T L K p

Lesson 1 - Unit 9 trang 58,59 SGK Tiếng Anh lớp 3

:1. b          2. a         3. b AUDIO SCRIPT 1. Mai: Is this your pencil case? Nam: Yes, it is. 2. Mai: Is that your notebook? Nam: Yes, it is. 3. Mai: Is this your pen? Nam: Yes, it is. BÀI 5: LOOK, READ AND WRITE. Nhìn, đọc và viết. 1. Mary: Is this your RUBBER? Peter: Yes, IT IS. 2. Mary: Is th

Lesson 2 - Unit 9 trang 60,61 SGK Tiếng Anh lớp 3

:a 3   b 2       c 4       d 1 AUDIO SCRIPT 1. Nam: What colour are your pencil sharpeners? Mai: They're green. 2. Mai: What colour is your pencil? Nam: It's blue. 3. Mai: What colour is your school bag? Nam: It's black. 4. Nam: What colour is your pen? Mai: It's orange. BÀI 5: READ AND MATCH. Đọc v

Lesson 3 - Unit 9 trang 62,63 SGK Tiếng Anh lớp 3

: 1 c Is that your school bag? Yes, it is. 2  d What colour is it? It's black. 3  a Are these your rubbers? Yes, they are. 4  b What colour are they? They're green. BÀI 5: READ AND COMPLETE. Đọc và hoàn thành câu

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 9: What colour is it? - Nó màu gì? - Tiếng Anh lớp 3 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!