Unit 3: This is Tony - Đây là Tony - Tiếng Anh lớp 3 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 3: This is Tony - Đây là Tony được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 3 trang 18,19 SGK Tiếng Anh lớp 3

:1. a       2. b AUDIO SCRIPT 1. Nam: Mai, this is Linda. Mai: Hello, Linda. 2. Quan: Tony, this is Phong. Phong: Hello, Tony. TẠM DỊCH: 1. Nam: Mai, đây là Linda. Mai: Xin chào, Linda. 2. Quan: Tony, đây là Phong. Phong: Xin chào, Tony. BÀI 5: LOOK AND WRITE. Nhìn và viết. a   1. Linda: This is Na

Lesson 2 - Unit 3 trang 20,21 SGK Tiếng Anh lớp 3

: a 3      b 2           c 1        d 4 AUDIO SCRIPT 1.  Nam: Is that Linda?      Hoa: Yes, it is. 2.  Quan: Is that Peter?      Mai: No, it isn't. It's Tony. 3.  Mai: Is that Peter?      Tony: Yes, it is. 4.  Hoa: Is that Linda?      Phong: No, it isn't. It's Mai. BÀI 5: LOOK, READ AND ANSWER. Nhìn

Lesson 3 - Unit 3 trang 22,23 SGK Tiếng Anh lớp 3

:1 This    2 Hello     3 that      4 isn't 1. Miss Hien: 1 This is Quan.     Class: 2 Hello, Quan. 2.   Linda: Is 3 that Quan? Nam: No, it 4 isn't. It's Phong. TẠM DỊCH: 1. Cô Hiền: Đây là Quân. Cả lớp: Xin chào, Quân. 2. Linda: Đó là Quân phải không? Không, không phải. Đó là Phong. BÀI 5: LOOK, REA

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 3: This is Tony - Đây là Tony - Tiếng Anh lớp 3 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!