Unit 1: Hello - Xin chào - Tiếng Anh lớp 3 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 1: Hello - Xin chào được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh lớp 3

: 1. b            2. a AUDIO SCRIPT: 1. Nam: Hello. I'm Nam. Quan: Hello, Nam. I'm Quan. Nice to meet you. 2. Miss Hien: Hello. I'm Miss Hien. Class: Hello, Miss Hien. Nice to meet you. BÀI 5: LET’S WRITE. Chúng ta cùng viết. 1. Mai: Hello. I’m Mai. Nam: Hi, Mai. I’m Nam. 2. Miss Hien: Hello. I’m Mi

Lesson 2 - Unit 1 trang 8, 9 SGK tiếng Anh lớp 3

:a 4    b 3       c 2     d 1 AUDIO SCRIPT: 1. Miss Hien: Hello. I'm Miss Hien. Class: Hello, Miss Hien. Nice to meet you. 2. Nam: How are you, Miss Hien? Miss Hien: I'm fine, thanks. And you? Nam: I'm fine, thank you. 3. Miss Hien: Goodbye, class. Class: Goodbye, Miss Hien. 4. Nam: Bye, Mai. Ma

Lesson 3 - Unit 1 trang 10, 11 SGK tiếng Anh lớp 3

: 1d   2a   3b    4c 1 d Hello. I'm Miss Hien. Hello, Miss Hien. Nice to meet you. 2  a Hi. I'm Nam. Hello, Nam. I'm Mai. 3   b Bye, Mai. Bye, Nam. 4  c How are you? I'm fine, thanks. BÀI 5. READ AND WRITE. Đọc và viết. 1. Hello/Hi. I'm Mai. 2. Hi, Mai. I’m Nam. 3.  Nice to meet you, Miss Hien. 4

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 1: Hello - Xin chào - Tiếng Anh lớp 3 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!