Unit 10: What do you do at break time? - Bạn làm gì vào giờ giải lao - Tiếng Anh lớp 3 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 10: What do you do at break time? - Bạn làm gì vào giờ giải lao được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 10 trang 64,65 SGK Tiếng Anh lớp 3

:1. b                     2. b         3. a AUDIO SCRIPT 1. Tony: What do you do at break time? Mai: I play badminton. 2. Linda: What do you do at break time? Mai: I play basketball. 3. Mai: What do you do at break time? Nam: I play table tennis. BÀI 5: READ AND WRITE. Đọc và viết.  

Lesson 2 - Unit 10 trang 66,67 SGK Tiếng Anh lớp 3

:a 4       b 2        c 1      d 3 AUDIO SCRIPT 1. Nam: What do you do at break time? Linda: I play badminton. Nam: Do you like it? Linda: Yes, I do. 2. Tony: What do you do at break time? Phong: I play blind man's bluff. Tony: Do you like it? Phong: Yes, I do. 3. Tom: Do you like hideandseek? Nam:

Lesson 3 - Unit 10 trang 68,69 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 3 Bài học 3 BÀI 1. LISTEN AND REPEAT. Nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: BL       BLind       Do you like blind man's bluff? SK      SKating    I like skating. BÀI 2: LISTEN AND WRITE. Nghe và viết. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: 1. blind man's bluff                 2. skating AUDIO SCRIPT 1. I d

Review 2 - trang 70,71 SGK Tiếng Anh lớp 3

BÀI 1. LISTEN AND TICK. Nghe và đánh dấu chọn. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: 1. a    2. b 3.    a 4.    b 5. b AUDIO SCRIPT 1. Class: Good morning, Miss Hien. Miss Hien: Sit down, please. 2. Linda: Is your school big? Nam: Yes, it is. 3. Mai: What colour is your book? Tony: It's green. 4. Mai: What colour

Short story - Cat and mouse 2 trang 72,73 SGK Tiếng Anh lớp 3

TRUYỆN NGẮN MÈO VÀ CHUỘT 2 BÀI 1: FILL THE GAPS. THEN LISTEN AND CHECK. Điền vào chồ trống. Sau đó nghe và kiểm tra lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: 2. Hello, Maurice! Xin chào, Maurice!    Hello, Miu! Xin chào, Miu! 3. Maurice, this is Chit. He's a mouse. Maurice, đây là Chit. Cậu ấy là chuột. Pleased to

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 10: What do you do at break time? - Bạn làm gì vào giờ giải lao - Tiếng Anh lớp 3 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!