Đăng ký

Lesson 3 - Unit 7 trang 50,51 SGK Tiếng Anh lớp 3

Đề bài

Lesson 3 (Bài học 3)

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

g     gym    The gym is old.

     Look   Look at the school.

Tạm dịch:

Phòng tập thể dục thì cũ.

Nhìn vào trường.

Bài 2. Listen and write. (Nhìn và viết).

Click tại đây để nghe:

1. gym                     2. Look

Audio script

1. The school gym is large.

2. Look at the library.

Tạm dịch:

1. Phòng tập thể dục trường học lớn.

2. Nhìn vào thư viện.

Bài 3: Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).

Click tại đây để nghe:

Is your school new? Trường của bạn mới phải không?

Is your school new?

Is your school big?

Is your classroom large?

Is the playground small?

Yes, it is. It's new

No, it isn't. It's small.

No, it isn't. It's large.

Tạm dịch:

Trường của bạn mới phải không?

Trường của bạn lớn phải không?

Lớp của bạn rộng lớn phải không?

Sân chơi thì nhỏ phải không?

 Vâng. Nó lớn.

Không. Nó nhỏ.

Không. Nó rộng lớn.

Bài 4: Read and match. (Đọc và nối).

Hướng dẫn giải

:

1 - d Is that your school? - Yes, it is.

2  - c Is the library big? - No, it isn't. It's small.

3  - a Is the music room new? - No, it isn't. It's old.

4  - b This is my school. - Wow! It's very nice.

Bài 5: Read and complete. (Đọc và hoàn thành đoạn văn).