Unit 5: Are they your friends - Họ là bạn của bạn phải không - Tiếng Anh lớp 3 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 5: Are they your friends - Họ là bạn của bạn phải không được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 5 trang 30,31 SGK Tiếng Anh lớp 3

: 1. b          2. a AUDIO SCRIPT 1. Linh: Who's that? Hoa: It's my friend Peter. 2. Nam: Hi, Mary. This is my friend Quan. Quan: Hello, Mary. Mary: Hello, Quan. TẠM DỊCH: 1. Linh: Ai vậy? Hoa: Đó là bạn tôi Peter. 2. Nam: Xin chào, Mary. Đây là bạn của tôi Quân. Quân: Xin chào, Mary. Mary: Xin chào

Lesson 2: Unit 5 - Are they your friends

:a 2    b 3     c 4     d 1 AUDIO SCRIPT 1. Quan: Who's that? Nam: It's my new friend Tony. 2. Linda: Are Mary and Mai your new friends? Peter: Yes, they are. 3. Peter: Hello, Tony. This is my new friend Hoa. Tony: Hello, Hoa. Hoa: Hi, Tony. 4. Nam: Hi, Quan. This is my new friend Peter. Quan: Hello

Lesson 3 - Unit 5 trang 34,35 SGK Tiếng Anh lớp 3

: 1 c  Who's that?           It's Tony. 2  d  Is that your friend?           No, it isn't. 3  b Who are they?          They're Peter and Linda. 4  a Are they your friends?          Yes, they are. TẠM DỊCH 1. Đó là ai vậy? Đó là Tony. 2 Đó là bạn của bạn phải không? Không, không phải. 3 Họ là ai

Review 1 trang 36,37 SGK Tiếng Anh lớp 3

: 1. b  2. a 3. a  4. b    5. b   AUDIO SCRIPT 1. Nam: Hi, I'm Nam. Linda: Hello, Nam. I'm Linda. Nam: Nice to meet you, Linda. Linda: Nice to meet you, too, 2. Mai: What's your name? Peter: My name's Peter. Mai: How old are you? Peter: I'm seven. 3. Mai: Who's that? Nam: It's my friend, Peter.  Mai

Short story: Cat and Mouse 1 trang 38,39 SGK Tiếng Anh lớp 3

:1l'm   2 are you    3 very well    4 your      5 I'm 6 meet you 7 do you spell AUDIO SCRIPT: Chit: Hello. 1 I'm Chit the Mouse. How 2 are you? Miu: I'm 3 very well, thank you. Chit: What's 4 your name? Miu: 5 I'm Miu the Cat Chit: Nice to 6 meet you, Miu. Miu: How 7 do you spell Chit? Chit: CHlT. B

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 5: Are they your friends - Họ là bạn của bạn phải không - Tiếng Anh lớp 3 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!