Unit 2: What's your name? - Bạn tên là gì - Tiếng Anh lớp 3 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 2: What's your name? - Bạn tên là gì được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK Tiếng Anh lớp 3

:1.a                   2. b AUDIO SCRIPT 1. Linh: I'm Linh. What's your name? Peter: Hello, Linh. My name's Peter. Nice to meet you. 2. Nam: Hi. My name's Nam. What's your name? Linda: Hello, Nam. I'm Linda. Nice to meet you. TẠM DỊCH: 1. Linh: Tôi là Linh. Tên bạn là gì? Peter: Xin chào, Linh. Tên

Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK tiếng Anh lớp 3

: 1 — c     2b       3 a 1. A: Hi. My name's Linda. B: Hi, Linda. I'm Hoa. A: What's your name? B: My name's Peter. A: How do you spell your name? B: NAM. TẠM DỊCH: 1. Xin chào. Mình tên là Linda. Xin chào, Linda. Mình tên là Hoa. 2. Bạn tên là gì? Mình tên là Peter. Tên bạn đánh vần thế nào? NAM.

Lesson 3 - Unit 2 trang 16, 17 SGK tiếng Anh lớp 3

:1 b       2d      3 a     4c 1. Hello. I'm Mai. Hi, Mai. I'm Peter. 2. What's your name? My name's Linda. 3. My name's Linda. Nice to meet you. My name's Quan. Nice to meet you. 4. How do you spell your name? PETER. TẠM DỊCH: 1. Xin chào. Mình là Mai. Xin chào, Mai. Mình là Peter. 2. Bạn tên là gì

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 2: What's your name? - Bạn tên là gì - Tiếng Anh lớp 3 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!