Đăng ký

Tổng hợp lý thuyết về câu chẻ trong Tiếng anh

Bạn đã biết gì về câu chẻ trong tiếng anh chưa? Nếu chưa biết hoặc bạn muốn củng cố chắc chắn lại thì hãy nhanh Cunghocvui tìm hiểu tất tần tật từ cấu trúc câu chẻ đến bài tập câu chẻ ngay nhé!

I) Câu chẻ trong tiếng anh

1) Khái niệm

Câu chẻ (hay còn được gọi là câu nhấn mạnh) là một dạng câu phức vì trong câu có 2 mệnh đề chính và phụ thuộc.

2) Cấu trúc câu chẻ

It + be (is/ was) + cụm từ (pharse) + mệnh đề quan hệ (who, whom, which, that,...)

Chú ý: Nếu bạn muốn nhấn mạnh chủ ngữ, tân ngữ, trạng ngữ,... thì chỉ cần đưa phần muốn nhấn mạnh vào phần cụm từ (pharse) trong cấu trúc.

2.1) Nhấn mạnh chủ ngữ

It + be (is/ was) + chủ ngữ (người) + who/ that + V

It + be (is/ was) + chủ ngữ (vật) + that + V

2.2) Nhấn mạnh tân ngữ

It + be (is/ was) + tân ngữ (danh từ riêng) + that + S + V

It + be (is/ was) + tân ngữ (vật) + that + S + V

2.3) Nhấn mạnh trạng ngữ (thời gian, cách thức, địa điểm, lý do)

It + be (is/ was) + trạng ngữ + that + S + V + O

2.4) Câu chẻ trong thể bị động:

It + be (is/ was) + S + that + be + V(cột 3/ V-ed)

II) Bài tập câu chẻ

Bài tập 1

1) Mr.Hung teaches English at my school.

2) My dog made neighbors very scared

3) He gave his wife the whole confidential document

4) I met Lan at the party

5) She sent her friend a postcard.

6) My father bought a new car last Sunday.

7) I was born in his house that I was born.

8) You can kill computer viruses by using this software.

Đáp án

1) It is Mr. Hung who/ that teaches English at my school.

2) It was my dog that made neighbors very scared.

3) It was his wife that/ whom he gave the whole confidential document.

4) It was Lan that I met at a party.

5) It was her friend that she sent a postcard.

6) It was last Sunday that my father bought a new.

7) It was in his house that I was born.

8) It was for my borther that my father repaired the bicycle.

Bài tập 2

1) I was most unhappy with the service.

> What........................................................

2) David didn't pay for the wedding ring, Anna did.

> It..............................................................

3) Did you choose the furniture?

> Was........................................................

4) I can't stand the noise.

> It's................................................................

5) I love autumn because of the colour of the leaves.

> What............................................................................

6) I bought it because it was bargain.

> It was...........................................................................

7) In the end Martha went to the police.

> What...........................................................................

8) He's always late. It really annoys me.

> What...................................................................

Đáp án

1) What I was most unhappy with was the service.

2) It was David who didn't pay for the wedding ring.

3) Was it you who chose the furniture.

4) It's the noise that I can't stand.

5) What love is autumn because of the colour of theleaves.

6) It was beause it was a bargain that I bought it.

7) What Martha did in the end was go to the police.

8) What really annoys me is that he's always late.

Trên đây là bài viết mà Cunghocvui tổng hợp về câu chẻ trong tiếng anh bao gồm cấu trúc câu chẻ, bài tập câu chẻ. Hy vọng sẽ giúp ích được nhiều cho bạn trong quá trình học tập, chúc bạn học tập tốt <3

shoppe