Đăng ký

Tổng hợp các sử dụng either chính xác nhất

Trong bài viết này Cunghocvui gửi đến bạn những kiến thức về cách dùng either neither, đưa ra cho bạn khái niệm về neither either là gì, hy vọng sau bài viết bạn có thể phân biệt cách dùng either neither.

I) Khái niệm về either neither là gì?

- "Either" và "Neither" dùng  để nói về "cũng" trong dạng phủ định của câu văn.

- VD:

I didn't get enough to eat, and you didn't either.

I didn't get enough to eat, and neither did you.

II) Những cách dùng either neither

1) Ý nghĩa của either neither

- Either được sử dụng thông dụng trong vai tính từ.

VD: If you don't come, he will not come either.

- Neither là không có cái nào trong hai, hay không cái nào, chẳng người nào. Và "neither" mang nghĩa phủ định

VD: Neither knows

2) Vị trí đứng trong câu

- Với "either"

  • Đứng cuối của câu, sau trợ động tử ở dạng phủ định: S + trợ động từ + dạng rút gọn của not + either.
  • Đứng liền trước danh từ nhưng chỉ danh từ số ít.

VD: On either side of the temple, there is a small entrance.

- Với "neither": Đứng sau từ nối giữa 2 vế câu + trợ động từ + động từ chính.

VD: Jim doesn't work there, and neither does Will.

♦ Lưu ý: Câu sử dụng "neither" thì trợ động từ đứng sau không được dùng ở dạng phủ định.

3) Sử dụng 2 cụm từ "either...or" và "neither...nor"

Either ... or và Neither...nor

a) "Either...or"

- Khi đưa ra sự lựa chọn giữa 2 khả năng, hay hiểu đơn giản là "hoặc cái này... hoặc cái kia" thì ra sử dụng "either...or"

VD: We should bring either coffee or tea.

- "Not... either...or": phủ định cả hai khả năng trong câu.

VD: I don't think either Mary or Liz will be there

b) "Neither...nor"

- "Neither...nor" có nghĩa tương tự với "Not...either...or"

VD: She speaks neither English nor China.

- Ngoài ra còn có thể sử dụng giống như "Not...either"

VD: A: She isn't ready to go.

       B: Neither are we.

4) "Either of + ..."

- Cấu trúc:

  • Either of + You/ Them/ Us
  • Either of + Danh từ số nhiều

- VD: I don't like either of them

♦ Lưu ý: Danh từ số nhiều được sử dụng sau "either of" phải xác định, tức là có "the" hoặc có "tính từ sở hữu" đứng đằng trước.

III) Luyện tập

Điền từ thích hợp vào ô trống

1) A: I don't think she told lies

    B:______

2) A: My mother loves ice - cream so much

    B: ______

3) Jack won't come. Peter________

4) Mary doesn't like pork, and______her aunt.

5) Jack can swim_______Will

6) He can speak English very well. I____________

7) A: You don't look happy today

    B: _______

8) A: I am not hungry now

    B: _______

9) We often go swimming in the summer, and they________

10) Mark is hungry and his friends________

Xem thêm>>>Khái niệm về từ nối trong Tiếng anh và các liên từ quan trọng cần nhớ

Bài viết trên đã tổng hợp các cách dùng either neither, khái niệm neither either là gì. Đừng quên để lại ý kiến thắc mắc của bản thân ở phía dưới comment nhé!