Đăng ký

Quãng đường

Nếu \(\Delta t < \dfrac{T} {2} \Rightarrow \)\(\left\{\begin{matrix} S_{max}=2A \sin \dfrac {\Delta \varphi} {2}& \\ S_{min}=2A(1- \cos \dfrac {\Delta \varphi} {2})& \end{matrix}\right. \)

 

Nếu \(\Delta t=k\dfrac {T} {2} + \Delta t \Rightarrow\)\(\left\{\begin{matrix} S_{max}=k2A+2A\sin \dfrac {\Delta \varphi} {2} & \\ S_{min}=2kA+2A(1-\cos \dfrac{\Delta \varphi} {2}) & \end{matrix}\right.\)

 

Với  \(\Delta \varphi=\omega \Delta t\)

Tần số góc

Công thức tính con lắc vật lý

Tổng hợp tất cả công thức vật lý THPT