Đăng ký

Khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật

Khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật được tính theo công thức sau:

                             \(x=\begin{vmatrix}x_1-x_2\end{vmatrix}\)

Phương trình dao động

Quãng đường

Tổng hợp công thức vật lí 10,11,12

shoppe