Đăng ký

Tần số góc

Ta có công thức tần số góc như sau:

\(\omega=\dfrac{2 \pi} {T}=2\pi f=\dfrac{a_{max}} {v_{max}}=\sqrt{\dfrac{v_2^2-v_1^2} {x_1^2-x_2^2}} =\sqrt{\dfrac{a_2^2-a_1^2} {v_1^2-v_2^2}}\)

\(A=\dfrac{v_{max}^2} {a_{max}}=\sqrt{\dfrac{v_1^2x_2^2-v_2^2x_1^2} {v_1^2-v_2^2}}\)

Công thức tính công suất lực đàn hồi

Công thức tính công suất lực phục hồi

Tổng hợp tất cả công thức vật lý THPT

shoppe