Đăng ký

Phương trình dao động

+) Li độ: \(x=A \cos(\omega t+ \varphi)\)

+) Vận tốc: \(v=-\omega A\sin(\omega t+\varphi)\)

+) Gia tốc: \(a=-\omega^2 x =-\omega^2A \cos(\omega t+\varphi)\)

Quãng đường

Tần số góc

Tổng hợp tất cả công thức vật lý THPT

shoppe