Đăng ký

Công thức tính tốc độ trung bình

Tốc độ trung bình được tính theo công thức sau:

            \(v_{TB}=\dfrac{2v_{max}} {\pi}=\dfrac{4A} {T}=\dfrac{x_2-x_1} {\Delta t}\)

Khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật

Phương trình dao động

Tổng hợp công thức vật lý 10,11,12