Đăng ký

Công thức tính công suất lực phục hồi

Công suất của lực phục hồi lớn nhất được tính theo công thức sau:

             \(P_{hp(max)}=\dfrac{1} {2}kA^2 \omega=W \omega\)

       Dấu "=" xảy ra khi \(x=\pm \dfrac{A}{\sqrt{2}}\)

Công thức tính tốc độ trung bình

Khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật

Tổng hợp tất cả công thức vật lý THPT

 

shoppe