Đăng ký

Công thức tính công suất lực đàn hồi

Công suất của lực đàn hồi lớn nhất được tính theo công thức sau:

               \(P_{đh(max)}=\dfrac{3 \sqrt{3}}{4}k A^2 \omega=\dfrac{3 \sqrt{3}}{2}W \omega\)

     Dấu "=" xảy ra khi  \(x=\dfrac{A}{2}\)

Công thức tính công suất lực phục hồi

Công thức tính tốc độ trung bình

Tổng hợp công thức vật lí 10,11,12

shoppe