Đăng ký

Giải câu 8 Trang 107 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chu kì dao động riêng của mạch dao động:

    \(T=2\pi \sqrt{LC}=2\pi \sqrt{3.10^{-3}.120.10^{-12}}=3,77.106{-6}(s)\)

Tần số dao động riêng của mạch dao động:

    \(f=\dfrac{1}{T}=\dfrac{1}{3,77.10^{-6}}=0,265(MHz).\)