Đăng ký

Giải câu 3 Trang 107 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Công thức tính chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động:

- Chu kì dao động riêng của mạch dao động:

         \(T=\dfrac{2\pi}{\omega}=2\pi \sqrt{LC}\)

- Tần số dao động riêng của mạch:

         \(f=\dfrac{1}{T}=\dfrac{1}{2\pi \sqrt{LC}}\)

shoppe