Đăng ký

Giải câu 7 Trang 107 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn A. Tăng.

     Ta có: \(T=2\pi \sqrt{LC}\)

     Mà L phụ thuộc vào kích thước của cuộn dây và số vòng của cuộn dây. Nếu số vòng của cuộn dây tăng thì L tăng \(\Rightarrow\) T tăng.