Đăng ký

Giải câu 6 Trang 85 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Ta có: \(\omega=2\pi f=2\pi.1000=2000\pi(rad/s)\)

\(Z_L=L \omega=\dfrac{5,0}{\pi}.10^{-3}.2000\pi=10(\Omega)\)

\(Z_C=\dfrac{1}{C\omega}=\dfrac{1}{\dfrac{50}{\pi}.10^{-6}.2000\pi}=10(\Omega)\)

Vì \(Z_L=Z_C\) nên trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng

\(\Rightarrow \cos \varphi=1 \) và \(I=\dfrac{U}{R}\)

Công suất tiêu thụ: \(\wp=I^2R=\left ( \dfrac{U}{R} \right )^2.R=\dfrac{U^2}{R}=\dfrac{100^2}{30} \approx 333(W)\)

shoppe