Đăng ký

Giải câu 4 Trang 85 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn A. Là một số < f.

Ta có: \(Z_L=L \omega \Leftrightarrow 8=2\pi f L\)

\(Z_C=\dfrac{1}{C \omega}\Leftrightarrow 6=\dfrac{1}{2\pi f L}\)

Suy ra: \(\dfrac{8}{6}=4\pi^2 f^2 LC\)         (1)

Gọi f' là giá trị của tần số để hệ số công suất bằng 1.

Hệ số công suất \(\cos \varphi=1 \Rightarrow\)mạch cộng hưởng \(\Rightarrow 4\pi^2 f'^2 LC=1\)      (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(4\pi^2f'^2=\dfrac{6}{8}4\pi^2 f^2 \Rightarrow f'=\dfrac{\sqrt{3}}{2}f<f.\)

shoppe