Đăng ký

Giải câu 6 Trang 187 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Khối lượng nguyên tử của \(_{26}^{56}\textrm{Fe}\) 55,934939u.

Tính \(W_{lk}\) và \(\dfrac{W_{lk}}{A}\).

Hướng dẫn giải

Năng lượng liên kết của \(_{26}^{56}{Fe}\):

\(W_{lk}=(26m_p+30m_n-m_{Fe})c^2\)

\(=(26.1,00728u+30.1,00866u-55,934939u)c^2\)

\(=0,514141uc^2=0,514141.931,5 \dfrac{MeV}{c^2}.c^2\)

\(=478,9223415MeV\)

Năng lượng liên kết riên của \(_{26}^{56}{Fe}\):

\(\dfrac{W_{lk}}{A}=\dfrac{478,9223415}{56}\approx 8,55218(MeV/nuclôn)\)

shoppe