Đăng ký

Giải câu 3 Trang 187 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Phạm vi tác dụng của các lực tương tác mạnh trong hạt nhân là bao nhiêu?

A.\(10^{-13}\)cm.                             B. \(10^{-8}\) cm.

C. \(10^{-10}\)cm.                           D. Vô hạn.

Hướng dẫn giải

Chọn A. Phạm vi tác dụng của lực tương tác mạnh trong hạt nhân là \(10^{-13}cm.\)