Đăng ký

Giải câu 4 Trang 194 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân?

A. Phóng xạ α.                   B. Phóng xạ β-.

C. Phóng xạ β+.                 D. Phóng xạ ɣ.

Hướng dẫn giải

Chọn D. Phóng xạ \(\gamma\).

Vì phóng xạ \(\gamma\)có bản chất là sóng điện từ nên không có sự biến đổi hạt nhân.

- Phóng xạ \(\alpha (_{2}^{4}{He}):\)

\(_{Z}^{A}{X}\rightarrow \alpha+_{Z-2}^{A-4}{Y}\)

Hạt nhân con ở vị trí lùi hai ô so với hạt nhân mẹ.

- Phóng xạ \(\beta^-(_{-1}^{0}{e})\):

\(_{Z}^{A}{X}\rightarrow \beta^-+_{Z+1}^{A}{Y}\)

Hạt nhân con ở vị trí tiến một ô so với hạt nhân mẹ.

- Phóng xạ \(\beta^+(_{1}^{0}{e}):\)

\(_{Z}^{A}{X}\rightarrow \beta^+ +_{Z-1}^{A}{Y}\)

Hạt nhân con ở vị trí lùi một ô so với hạt nhân mẹ.