Đăng ký

Giải câu 3 Trang 194 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Trong số các tia α, β-, β+ và ɣ, tia nào đâm xuyên mạnh nhất? Tia nào đâm xuyên yếu nhất?

Hướng dẫn giải

     Khả năng đâm xuyên của tia \(\gamma\) là mạnh nhất vì bước sóng của tia  \(\gamma\) ngắn nhất nên năng lượng lớn nhất.

     Khả năng đâm xuyên của tia \(\alpha\) là yếu nhất vì bước sóng của tia \(\alpha\) dài nhất nên năng lượng yếu nhất.