Đăng ký

Giải câu 1 Trang 194 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Một hạt nhân \(_{Z}^{A}\textrm{X}\) phóng xạ α, β+ , β- , ɣ , hãy hoàn chỉnh bảng sau:

Hướng dẫn giải
Phóng xạ Z A
Thay đổi Không đổi Thay đổi Không đổi
\(\alpha\) giảm 2   giảm 4  
\(\beta^-\) tăng 1     \(\times\)
\(\beta^+\) giảm 1     \(\times\)
\(\gamma\)      \(\times\)   \(\times\)