Đăng ký

Giải bài 6 trang 56 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

: Xem hình 6, có hai đoạn bằng nhau BC và DC. Hỏi rằng kết luận nào trong các kết luận sau là đúng? Tại sao?

Hướng dẫn giải

Câu trả lời đúng là c)

Vì BC = DC \(\Rightarrow\) BC < AC

\(\Rightarrow\) \(\widehat{A}<\widehat{B}\) (góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn).