Đăng ký

Giải bài 2 trang 55 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng: \(\widehat{A}=80^0,\widehat{B}=45^0\)

Hướng dẫn giải

\(\triangle\)ABC có : \(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180^0\)

Suy ra : \(\widehat{C}=180^0-(\widehat{A}+\widehat{B})\)

                 \(= 180^0 - (80^0+45^0)=55^0\)

Ta thấy :

\(\widehat{B}<\widehat{C}<\widehat{A}(45^0<55^0<80^0)\)

Cạnh đối diện với góc \(\widehat{B},\widehat{C},\widehat{A}\) lần lượt là AC, AB, BC

Theo định lí 2, ta có : AC < AB < BC

shoppe