Đăng ký

Giải bài 6 trang 109 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Tìm số đo x ở các hình 55, 56, 57, 58.

Giải bài 6 trang 109 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) Theo hình 55 ta có :

\(\widehat{HAI}+\widehat{HIA}=90^0\) (hai góc nhọn của tam giác vuông)

\(\widehat{KBI}+\widehat{KIB}=90^0\) (hai góc nhọn của tam giác vuông)

Mà \(\widehat{HIA}=\widehat{KIB}\) (hai góc đối đỉnh)

Nên \(\widehat{KBI}=\widehat{HAI} \Rightarrow x = 40^0\)

b) Theo hình 56 ta có : 

\(\widehat{ABD}+\widehat{A}=90^0\) (hai góc nhọn của tam giác vuông)

\(\widehat{ACE}+\widehat{A}=90^0\) (hai góc nhọn của tam giác vuông)

Suy ra : \(\widehat{ABD}=\widehat{ACE}\)

Vậy \(x = 25^0\)

c) Theo hình 57 ta có :

\(\widehat{IMP}+\widehat{NMI}= 90^0\) (hai góc nhọn phụ nhau)

\(\widehat{N}+\widehat{NMI}=90^0\) (hai góc nhọn của tam giác vuông)

Suy ra : \(\widehat{IMP}=\widehat{N}\)

Vậy \(x = 60^0\)

d) Theo hình 58 ta có :

\(​​\widehat{A}+\widehat{E}=90^0\) (hai góc nhọn của tam giác vuông)

=> \(\widehat{E}= 90^0 -\widehat{A}=90^0-55^0=35^0\)

Nên x = \(\widehat{BKE} +\widehat{E}=90^0+35^0=125^0\)

shoppe