Đăng ký

Giải bài 57 trang 30 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

√25x - √16x = 9 khi x bằng

        (A) 1 ;     (B) 3 ;     (C) 9 ;     (D) 81

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

- Tìm điều kiện để phương trình có nghĩa: \(\sqrt{A}\) có nghĩa \(\Leftrightarrow A \ge 0.\)

- Đưa thừa số ra ngoài dấu căn: \(\sqrt{A^2B}=\left |A \right | \sqrt{B}\)

- Rút gọn các căn thức đồng dạng.

- Biến đổi phương trình về dạng: \(\sqrt{A}=B \Leftrightarrow A=B^2\) (với \(B \ge 0\)).

Giải:

Điều kiện: \(x \ge 0\)

\(\sqrt{25x}-\sqrt{16x}=9 \Leftrightarrow 5\sqrt{x}-4\sqrt{x}=9 \Leftrightarrow \sqrt{x}=9 \Leftrightarrow x =81\)

Vậy chọn D.