Đăng ký

Giải bài 56 trang 59 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Cho phân thức:

\(\dfrac{3x^2+6x+12}{x^3-8}\)

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định ?

b) Rút gọn phân thức.

c) Em có biết trên 1 cm\(^2\) bề mặt da của em có bao nhiêu con vi khuẩn không ?

Tính giá trị của biểu thức đã cho tại

\(x=\dfrac{4001}{2000}\)

em sẽ tìm được câu trả lời thật đáng sợ. (Tuy nhiên trong số đó chỉ có 20% là vi khuẩn có hại).

Hướng dẫn giải

a) Giá trị của phân thức \(\dfrac{3x^2+6x+12}{x^3-8}\) được xác định với điều kiện :

\(x^3 - 8 \neq 0\) hay \(x \neq 2\)

b) Rút gọn phân thức :

\(\dfrac{3x^2+6x+12}{x^3-8}\)\(=\dfrac{3(x^2+2x+4)}{(x-2)(x^2+2x+4)}\)\(=\dfrac{3}{x-2}\)

c) Với \(x=\dfrac{4001}{2000}\) giá trị của biểu thức đã cho là :

\(\dfrac{3}{\dfrac{4001}{2000}-2}\) \(=\dfrac{3}{\dfrac{1}{2000}}=6000\) 

Vậy trên 1cm\(^2\) bề mặt da của em có 6000 con vi khuẩn.