Đăng ký

Giải bài 48 trang 58 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Cho phân thức:

\(\dfrac{x^2+4x+4}{x+2}\)

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định ?

b) Rút gọn phân thức.

c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1 ?

d) Có giá trị nào x để giá trị của phân thức bằng 0 hay không ?

Hướng dẫn giải

a) Giá trị của phân thức \(\dfrac{x^2+4x+4}{x+2}\) được xác định với điều kiện :

x + 2 \(\neq\) 0 hay x \(\neq\) -2

b) Rút gọn phân thức:

Ta có : \(\dfrac{x^2+4x+4}{x+2}\)\(\dfrac{(x+2)^2}{x+2}\) = x + 2

c) Giá trị cua phân thức bằng 1 khi :

x + 2 = 1 suy ra x = -1 (thỏa mãn điều kiện)

d) Giá trị của phân thức bằng 0 khi :

x + 2 = 0 suy ra x = -2 (loại)

Vậy không có giá trị nào của x để giá trị của phân thức bằng 0.