Đăng ký

Giải bài 49 trang 58 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Đố. Đố em tìm được phân thức (của một biến x) mà giá trị của nó được xác định với mọi giá trị của x khác các ước của 2.

Hướng dẫn giải

Các ước của 2 là : -1 ; 1 ; -2 ; 2.

Chẳng hạn phân thức mà giá trị của nó được xác định với mọi giá trị của x khác ước của 2 là :

\(\dfrac{1}{(x^2-1)(x^2-4)}\)