Đăng ký

Giải bài 54 trang 59 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tìm các giá trị của x để giá trị của các phân thức được xác định:

a) \(\dfrac{3x+2}{2x^2-6x}\)                           b) \(\dfrac{5}{x^2-3}\)

 

Hướng dẫn giải

a) Giá trị của phân thức \(\dfrac{3x+2}{2x^2-6x}\) được xác định với điều kiện:

\(2x^2-6x \neq 0 \Leftrightarrow 2x(x-3)\neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0 \) và \(x \neq 3\)

b) Giá trị của phân thức \(\dfrac{5}{x^2-3}\) được xác định với điều kiện : \(x^2-3 \neq 0\)

\(\Leftrightarrow x^2-(\sqrt{3})^2\neq 0 \Leftrightarrow (x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3}) \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \sqrt{3}\) và \(x \neq -\sqrt{3}\)