Đăng ký

Giải bài 5 trang 16 SGK Hóa học 12

Bài 5 ( Trang16, SGK )

Khối lượng natri stearat là:

\(m_{C_{17}H_{35}COONa}=\dfrac{1 \times 72}{100}=0,72 \ (tấn)= 720(kg)\)

Phương trình hóa học :

\((C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3NaOH \to 3C_{17}H_{35}COONa+ C_3H_5(OH)_3\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 890kg\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 3\times306kg\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x?kg\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 720kg\\m_{(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5}= x= \dfrac{890\times720}{3\times306}= 698,04 \ \ (kg)\)

Khối lượng chất béo là :

\(m=\dfrac{698,04\times100}{89}= 784,3\)