Đăng ký

Giải bài 37 trang 68 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Hàm số y được cho bảng sau:

x 0 1 2 3 4
y 0 2 4 6 8

a) Viết tất cả các cặp giá trị tương ứng (x; y) của hàm số trên
b) Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y ở câu a

Hướng dẫn giải

a) Các cặp giá trị tương ứng của hàm số :

(0 ; 0), (1 ; 2), (2 ; 4), (3 ; 6), (4 ; 8).

b) Các điểm biểu diễn các cặp tương ứng của x và y ở câu a :