Đăng ký

Giải bài 37 trang 123 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Cho hai đường tròn đồng tâm O. Dãy AB của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C và D. Chứng minh rằng AC = BD.

Hướng dẫn giải

    Hướng dẫn: 

Vẽ \(OM \perp AB\) \( \Rightarrow MA=MB\) và MC= MD \(\Rightarrow AC = BD\)

   Giải: 

    Vẽ \(OM \perp AB\) \( \Rightarrow MA=MB\)   ( đường kính vuông góc với một dây thì chia đôi dây ấy)

    \(OM \perp CD \Rightarrow MC=MD\) ( đường kính vuông góc với một dây thì chia đổi dây ấy) 

 Vậy AC= BD.

​​​​​​​