Đăng ký

Giải bài 28 trang 58 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

    Cho hàm số y = -2x + 3

a) Vẽ đồ thị của hàm số

b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = -2x + 3 và trục Ox (làm tròn đến phút)

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

   Đường thẳng y=ax+b tạo với tia Ox một góc \(\alpha\) thì \(a=tg.\alpha\)

  Giải: 

   a) Đồ thị hàm số y=-2x+3 là một đường thẳng đi qua hoa điểm (0;3) và \( (\frac{3}{2};0)\).

   b) Gọi \( \alpha\) là góc tạo bởi đường thẳng y=-2x+ 3 với trục Ox thì \(tg \alpha =-2 \Leftrightarrow \alpha \approx 123^041'\)

shoppe